Logo aplikacji Pałuki Segreguj Pałuki Segreguj

Polityka prywatności aplikacji mobilnej „Pałuki Segreguj”

§ 1 - Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez firmę 77Dream.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest firma 77Dream, z siedzibą w Rogowo ul. Kościelna 6/6, 88-420 Rogowo, NIP 5621770719 REGON 368962900 (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

§ 2 - Dane zbierane automatycznie

 1. Administrator nie zbiera danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
 2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji modelu i systemu operacyjnego urządzenia mobilnego Użytkownika.
 4. Dane zbierane automatycznie w szczególności nie zawierają adresu wybranego przez użytkownika w Aplikacji.
 5. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

§ 3 - Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

 1. W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: adresu e-mail, (zwane dalej: „dane zbierane w celu nawiązania kontaktu”).
 2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu jest dobrowolne, jednakże stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem.
 3. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

§ 4 - Dane osobowe

 1. Aplikacja nie zbiera danych osobowych Użytkownika.

§ 5 - Prawa Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.